Дейността на Счетоводно Обслужване ООД е насочена към пълно обслужване на нуждите на български и чуждестранни компании, които инвестират или започват бизнес в България.

  Ние предлагаме на нашите партньори пълен пакет от всички необходими в България счетоводни, финансови и данъчни услуги, а именно:

  • Пълно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване |начало|

  За да намалите своите разходи, за да спестите много от ценното си време и за да можете да се концентрирате в управлението на Вашата компания Ви предлагаме нашия пакет от счетоводни услуги, който включва:

Текущо счетоводно обслужване

• определяне на счетоводна политика и изготвяне на индивидуален сметкоплан

• обработване на счетоводна документация

• съставяне на трудови и граждански договори с персонала и други лица, изготвяне на ведомости за работните заплати и сметки за изплатени хонорари

• регистрация на трудови договори и попълване на осигурителни и трудови книжки, издаване на различни удостоверения за нуждите на персонала

• текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета

• подаване на декларации за патентен данък, декларации по ЗКПО и ЗОДФЛ, справка-декларация по ЗДДС, предоставяне на информация за осигурени лица в Националната Агенция по Приходите. Изготвяне и подаване на отчети за нуждите на статистиката

• съставяне на междинни финансови отчети

• съставяне на справки за трети лица

• опериране с банкови сметки на партньорите чрез електронно банкиране

• представителство чрез електронен подпис

Годишно счетоводно обслужване

• изготвяне и представяне на годишен финансов отчет

• изготвяне и представяне на консолидиран годишен финансов отчет

• изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО

• изготвяне и представяне на годишни статистически форми на Националния Статистически Институт

• съдействие при проверка и заверяване на ГФО от дипломиран експерт-счетоводител

Консултантски услуги

• съвети и консултации за намаляване на облагаемата печалба и облагаемия доход на юридически и физически лица, занимаващи се с непатентна дейност

• интернет банкиране

• консултации по трудовото законодателство и социалното осигуряване

• съдействие при необходими регистрации, разрешителни и удостоверения

• подготовка на документи за решаване данъчни и осигурителни казуси в съответствие с действащите нормативни документи

• текущи консултации относно измененията на законовата и нормативна база

  • Представителство пред институциите |начало|

  Сферата, в която предлагаме нашите бизнес услуги е ежедневно свързана с осъществяването на контакт с институциите в страната. За успешен бизнес е необходимо да се постигне баланс в отношенията с държавната администрация. Именно поради този факт ние предлагаме на нашите партньори следните услуги:

• създаване на фирмена данъчна стратегия и оптимално ефективен подход при водене на данъчно счетоводство

• изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни отчети и друга информация в данъчната администрация

• провеждане на необходимите проверки с органите на данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни

• консултации по прилагане на спогодбите за избягване на двойносто данъчно облагане

• представителство и защита на фирмата пред държавните институции по всякакви възникнали въпроси и казуси

  Набора от предлагани услуги в този сегмент е комплектован с цел покриване на всички възникнали нужди на нашите партньори независимо в кой етап на развитие се намира техния бизнес.

Регистрация на фирма

• консултации по отношение на най-подходящ модел на икономическо съществуване по ТЗ и ЗЗД, а именно ООД, ЕООД, ДЗЗД, ЕТ, АД и други. Правилният избор на вид дружество се предопределя от бъдещата икономическа политика на партньора

• подготовка на всички необходими документи за регистрация

• входиране на всички документи

• регистрация на новосъздаденото дружество във всички законоопределени институции при спазване на конкретните срокове

• съдействие за придобиване на касов апарат, печати и други необходими лицензи

• бизнес консултации по отношение законовото функциониране на компанията

• запознаване на партньорите с общите и специфичните законови изисквания към осъществяваната от тях дейност

• съдействие за покриване на законовите изисквания към дейността на партньора чрез подготовка на нужната за целта документация

• предлагане на алтернативни варианти и конкретни финансови и данъчни последици за извършвани сделки от партньора

• предложения за максимализиране на работния процес

Вътрешен одит

предлагаме извършване на фактически ревизии на имуществото на партньора

• консултации по отношение на оптимизирането на приходите и разходите

• финансов анализ

Консултации при необходимост от допълнителен финансов ресурс за развитие на бизнеса

• обсъждане на варианти за финансиране

• предложение на варианти

• изготвяне на необходими документи за кандидатстване за финансиране /бизнес план, кредитно искане или други в зависимост от изискванията на финансиращата институция

• консултации във връзка с управлението на финансите

Консултации свързани с нуждите на собствениците на компаниите

• легализиране престоя на собствениците в Република България, когато са чужденци

• подготовка на документи за визи и съдействие при подаването им

• решаване на казуси възникнали по отношение на здравното и социалното осигуряване

• консултации по имуществени проблеми на собствениците, когато имат пряка или косвена връзка с бизнес

• съдействие при получаване на удостоверения за липса на задължения и други необходими на собствениците